• 1243
  • 1244
  • 1246

دوازدهـمین نشست تخصصی و مذاکرات مستقیم  مدیران اجرایی 135 بـرج و پـروژه های بزرگ  فعال درحال ساخت مشهد  بـا برندهای معتبر تجهیزات، مصالح و فناوریهای نوین ساختمانی کشور

 

زمـان :  29 مــرداد ماه  1393        

مـکان: هتل بین المللی پارس

 

 این نشست مورخ 29مردادماه 1393در هتل بین المللی پنج ستاره پارس برگزارشده است.که در این ضیافت عصرانه تمدیدات ویژه ای برای معرفی هدفمند شرکتهای معتبرحاضر در این نشست تخصصی به برج سازان و پروژه سازان بزرگ مهیا شده که در نوع خود منحصربه فرد می باشد. در این نشست تخصصی مدیران اجرایی و سرپرستان کارگاه های 135 برج و پروژه بزرگ درحال احداث مشهد پیش دعوتنامه ارسالی ضیافت ارگ را دریافت و حضور قطعی خود را به صورت کتبی تأیید می نمایند  و همچنین درنظراست، برای ارائه بهتر برندها از هرمحصول فقط دو شرکت معتبر میتوانند دارای میز مذاکره باشند و محصول خود را هدفمند معرفی نمایند. سرکنسول کشور افغانستان برای چندمین بار میهمان ویژه این نشست تخصصی بود