• 1243
  • 1244
  • 1246

شـانزدهمین  مـذاکرات مستقیم تمامی مجریان و سازندگان پـروژه ها ی فعال درحال ساخت  مشهد با تولید کنندگان معتبرمصالح و تـجهیزات مـدرن صنعت ساختمان کشور

 

 زمـان :  22 و 23 شهریور ماه 1394

مـکان: هتل توریست توس


این نشست در تاریخ 22 و 23 شهریور ماه سال جاری   در هتل توریست توس برگزار گردید.

مدعوین این نشست  مدیران اجرایی برج ها و پروژه های بزرگ درحال احداث تجاری اداری مسکونی ، هتل ها و برخی از مهندسین مشاور میباشد که رسمی دعوت شدند .