• 1083
  • 2009
“حضور مجریان توانمند صدا و سیما در نشست های ارگ”
“برگزاری 19 نشست تخصصی و مذاکرات مستقیم صنعت و ساختمان ارگ”

 

برای توضیحات بیشتر برو روی پوستر نشست ها کلیک کنید.

شست تخصصی و مذاکرات مستقیم تولیـدکنندگان و شرکتهای فعال مصالح و تجهیزات ساخـتمانی شست تخصصی و مذاکرات مستقیم تولیـدکنندگان و شرکتهای فعال مصالح و تجهیزات ساخـتمانی شست تخصصی و مذاکرات مستقیم تولیـدکنندگان و شرکتهای فعال مصالح و تجهیزات ساخـتمانی شست تخصصی و مذاکرات مستقیم تولیـدکنندگان و شرکتهای فعال مصالح و تجهیزات ساخـتمانی شست تخصصی و مذاکرات مستقیم تولیـدکنندگان و شرکتهای فعال مصالح و تجهیزات ساخـتمانی
شست تخصصی و مذاکرات مستقیم تولیـدکنندگان و شرکتهای فعال مصالح و تجهیزات ساخـتمانی شست تخصصی و مذاکرات مستقیم تولیـدکنندگان و شرکتهای فعال مصالح و تجهیزات ساخـتمانی شست تخصصی و مذاکرات مستقیم تولیـدکنندگان و شرکتهای فعال مصالح و تجهیزات ساخـتمانی
نشست تخصصی نشست تخصصی