• 1243
  • 1244
  • 1246
“ارگ، اولین مجموعه ی تخصصی تبلیغات هدفمند صنعت و ساختمان”

 

 اولین نشست تخصصی و مذاکرات مستقیم تولیـدکنندگان و شرکتهای فعال مصالح و تجهیزات ساخـتمانی با مـسئولین پروژه های در حال احداث مشهد مقدس

 

         زمـان:  29  دیماه  1390                            

         مکان: مجتمع بزرگ کوه سرمشهد مقدس

 

این نشست با هدف ترویج استاندار سازی، مقاوم سازی، هوشمند سازی و سبک سازی ساختمان در جهت توسعه بازار و فروش و خدمت به جامعه تولید کنندگان برتر اجرا  می گردد که خود حرکتی ارزشمند و مهم در راستای توسعه اقتصادی به شمار می رود. در این نشست تخصصی مسئولین بیش از 300 پروژه  و برج ساختمانی  مشهد مقدس به همراه بخشی از تولیدکنندگان و شرکتهای مصالح و تجهیزات استاندارد ساختمانی حضور فعال داشتند. این نشست با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی و مجری گری آقای بهمن هاشمی با موفقیت اجرا گردید.