• 1243
  • 1244
  • 1246

– نهـمین نشست تخصصی و مذاکرات مستقیم بزرگان صنعت ساختمان، مدیران اجرایی برج ها و پروژه های

 در حال احداث کیش با برندهای تجهیزات و مصالح ساختمانی کشور

 

 زمـان : چهارشنبه 9 بهمن 1392                    

 مکان: مرکز همایش های بین المللی کیش

 

 مجموعه ارگ پس از برگزاری هشت مرحله نشست باشکوه و مذاکرات مستقیم تأمین کنندگان معتبر با مـدیران اجرائی پـروژه های ساختمانی مشهد در نظر دارد  با تفکر، بررسی و تحقیقات میدانی گسترده با تأیید حضور بیش از 300 نفر، مهندسین اجرائی برج ها و پـروژه های عظیم در حال احداث جـزیره کیـش و بزرگان صنعت ساختمان کشور و با حضور مـدیریت شهرسازی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیـش اقدام به برگزاری نهمین نشست و مذاکره تخصصی ویژه مـدیران اجرائی برج ها و پروژه های مدرن  در حال ساخت جزیره کیش مورخ چهارشنبه 9 بهمن ماه 1392  از ساعت 30/16 الی 21 در مرکز همایش های بین المللی کیش  نماید.

در این نشست خاص تمهیدات ویژه ای برای معرفی هدفمند شرکت های معتبر حاضر، به برج ها و پروژه های بزرگ جزیره کیش در نظر گرفته شده است و همچنین مدیران اجرایی و سرپرستان کارگاه های ساختمانی برج ها و پروژه های درحال احداث کیش به صورت رسمی از سوی مدیریت همایش با مساعدت مدیریت شهرسازی شرکت سرمایه گذاری جهت مذاکره با برندهای تجهیزات و مصالح ساختمانی  استاندارد کشور دعوت گردیده اند.