• 1243
  • 1244
  • 1246

–  هجدهمین نشست تخصصی ومذاکرات مستقیم صنعت ساختمان کشور ویـژه مجریان وکارفرمایان برج ها، پروژه های بزرگ، تجاری، اداری و پروژه های لوکس شخصی ساز فعال مشهد مقدس

با بـرندهای مـصالح و تـجهیزات مـدرن صنعت ساختمان کشور

(( درراستای معرفی، بازاریابی و تامین مصالح و تجهیزات پروژه های فعال مشهد مقدس))    

 

زمان: چهارشنبه 12 خردادماه 1395

مکان:  هتـل بین المللی پارس

 

هجدهمین نشست تخصصی ومذاکرات مستقیم صنعت ساختمان کشور ویـژه مجریان وکارفرمایان برج ها، پروژه های بزرگ، تجاری، اداری و پروژه های لوکس شخصی ساز فعال مشهد مقدس با برندهای مصالح و تجهیزات مدرن صنعت ساختمان کشور که در عصر چهارشنبه مورخه 12 خردادماه 1395 در مکان هتل بین المللی پارس به صرف ضیافت عصرانه برگزار گردید.

 

میهمانان ویژه این ضیافت عصرانه شامل، مجریان برج ها و پروژه های بزرگ و شاخص فعال درحال ساخت مجریان پروژه های مسکونی، تجاری، منتخب شخصی ساز مشهد مقدس بودند ، که برای چندمین بار به شکل رسمی توسط مجموعه ارگ طی دعوتنامه اختصاصی در این ضیافت عصرانه به شکل دوستانه به جهت مذاکره مستقیم با برندهای معتبر مصالح  و تجهیزات مدرن صنعت ساختمان  کشور حضور داشتند.