25 مین نشست تخصصی و مذاکرات مستقیم صنعت و ساختمان ارگ ویژه ضیافت برج سازان مشهد